SHOWA-NO-MORI 昭島・昭和の森SHOWA-NO-MORI 昭島・昭和の森

ข้อตกลงการใช้งานข้อตกลงการใช้งาน

เกี่ยวกับการยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท อุตสาหกรรมการบินโชวะ จำกัด (จากนี้จะเรียกว่า "อุตสาหกรรมการบินโชวะ")
โปรดอ่านและยอมรับข้อความด้านล่างก่อนการใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้อุตสาหกรรมการบินโชวะอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ตามความจำเป็น ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานอยู่เสมอ

เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

เกี่ยวกับขอบเขตลิขสิทธิ์และการใช้งานอื่นๆ

 • (1) ข้อมูลที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อความ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ภาพถ่าย ภาพประกอบ และข้อมูล ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งเหล่านั้น) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ สนธิสัญญาต่างๆ และกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ชื่อแบรนด์อุตสาหกรรมการบินโชวะที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ยังเป็นเครื่องหมายการค้าของอุตสาหกรรมการบินโชวะและเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อบริษัทเป็นชื่อทางการค้าของแต่ละบริษัท เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้า
 • (2) ข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อการส่วนตัวหรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ สามารถดู ใช้งาน และดาวน์โหลดได้บางส่วน อย่างไรก็ตามห้ามใช้ข้อมูลนี้นอกเหนือขอบเขตที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในการใช้งานส่วนตัวและกฎหมายอื่นๆ (รวมถึงการทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การอัพโหลด การโพสต์ การส่งต่อ การแจกจ่าย การออกใบอนุญาต การขาย หรือการเผยแพร่ ฯลฯ)

เกี่ยวกับมาตรการยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบ

 • (1) อุตสาหกรรมการบินโชวะให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการโพสต์ข้อมูลลงบนเว็บไซต์นี้ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความถูกต้องของข้อมูลนั้น อนึ่ง อุตสาหกรรมการบินโชวะอาจระงับการดำเนินการเว็บไซต์นี้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 • (2) ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีบริการ "ตามสภาพปัจจุบัน" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งที่ชัดแจ้งหรือโดยนัย อุตสาหกรรมการบินโชวะรับประกันเกี่ยวกับการไม่มีการละเมิดหรือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือความเหมาะสมของสินค้าที่จะออกสู่ตลาดทั้งที่ชัดแจ้งหรือโดยนัย และรับประกันกรณีที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อขายสินค้า การใช้งาน และธรรมเนียมการค้า ซึ่งจะไม่รับประกันใดๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
 • (3) การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจมีอยู่ในข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ นอกจากนี้อุตสาหกรรมการบินโชวะยังไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายโดยบังเอิญ (*1) แม้ว่าอุตสาหกรรมการบินโชวะจะทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าว แต่จะไม่ขอรับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*1 รวมโปรแกรม ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน การสูญเสียกำไรที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ (รวมเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งหมดที่ลงลิงก์) หรือไม่ได้ใช้งาน และรวมความเสียหาย ความสูญเสียของข้อมูลอื่นๆ การใช้งานข้อมูลในเว็บที่เข้าข่ายและความเสียหายที่เกิดจากการอิงข้อมูลในเว็บที่เข้าข่าย ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งเหล่านั้น

เกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์

 • (1) โปรดงดการส่งข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์มายังอุตสาหกรรมการบินโชวะผ่านทางเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้คุณยังต้องยินยอมให้ข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่ส่งมาไม่เข้าข่ายข้อมูลดังกล่าว
 • (2) ข้อมูลที่อุตสาหกรรมการบินโชวะได้รับมานั้นถือว่ามีการอนุญาตให้มีการใช้ การใช้ซ้ำ การแสดง การเปิดเผยต่อสาธารณะ การส่งข้อมูล และการแจกจ่ายอย่างไม่จำกัดและไม่มีค่าใช้จ่ายได้ทั่วโลก รวมถึงไม่สามารถยกเลิกได้และไม่มีข้อจำกัดใดๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงยินยอมให้อุตสาหกรรมการบินโชวะใช้ประโยชน์จากไอเดีย แนวคิด และความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาได้อย่างอิสระ
 • (3) ผู้ใช้เว็บไซต์นี้มั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมการบินโชวะจะไม่มีการเปิดเผยเอกสารหรือข้อมูล รวมถึงข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

เกี่ยวกับลิงก์เว็บไซต์

 • (1) เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนอกเหนือไปจากที่อุตสาหกรรมการบินโชวะดำเนินการ เนื่องจากการจัดการลิงก์เว็บไซต์เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สามและไม่ได้อยู่ภายใต้การดำเนินการของอุตสาหกรรมการบินโชวะ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ในลิงก์เว็บไซต์เมื่อใช้งาน
 • (2) อุตสาหกรรมการบินโชวะไม่ได้รับประกันบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่อยู่ในลิงก์ นอกจากนี้ยังไม่รับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านี้

การกระทำที่ห้ามปฏิบัติ

การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นการกระทำที่ห้ามปฏิบัติเมื่อใช้เว็บไซต์นี้

 • (1) การใช้และทำสำเนาเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า (ยกเว้นการค้าขายกับอุตสาหกรรมการบินโชวะ)
 • (2) การเพิ่มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์นี้
 • (3) การลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากอุตสาหกรรมการบินโชวะก่อน (*ดูข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของอุตสาหกรรมการบินโชวะ)
 • (4) การเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้โดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงโดยทั่วไป
 • (5) การคัดลอกโค้ดของเว็บไซต์นี้
 • (6) ทดสอบจุดอ่อนของระบบและละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบยืนยันตัวตน
 • (7) การส่งหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย
 • (8) การทำลายชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และหมิ่นอุตสาหกรรมการบินโชวะหรือบุคคลที่สาม
 • (9) การกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • (10) การกระทำอื่นๆ ที่อุตสาหกรรมการบินโชวะเห็นว่าไม่เหมาะสม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและศาลปกครอง

การใช้ การตีความเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้และข้อตกลงผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ตราบใดที่ไม่มีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ นอกจากนี้ศาลที่มีอำนาจจัดการข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ คือศาลเขตกรุงโตเกียว เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ

เกี่ยวกับการลิงก์มายังเว็บไซต์อุตสาหกรรมการบินโชวะ

เรายินดีให้ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามเราอาจปฏิเสธลิงก์โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือวิธีการลิงก์ของเว็บไซต์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เงื่อนไขการลิงก์

 • (1) ลิงก์มายังเว็บไซต์อุตสาหกรรมการบินโชวะได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือบนอินทราเน็ตก็ตาม
 • (2) ลิงก์ : http://www.showa-aircraft.co.jp/ กรุณาสอบถามกับทางเว็บไซต์นี้เมื่อคุณต้องการลิงก์ไฟล์หรือหน้าเพจอื่นๆ
 • (3) อุตสาหกรรมการบินโชวะจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องหรือการร้องเรียนค่าเสียหายจากบุคคลที่สามต่อเว็บไซต์ของคุณ กรุณาอย่าทำความเสียหายต่อเว็บไซต์อุตสาหกรรมการบินโชวะที่เป็นลิงก์ในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง ร้องเรียนค่าเสียหายจากบุคคลที่สามต่อเว็บไซต์ของคุณ อุตสาหกรรมการบินโชวะจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาเว็บไซต์อุตสาหกรรมการบินโชวะที่คุณได้ลงลิงก์เอาไว้

ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หรือแฟกซ์ตามด้านล่างนี้

บริษัท อุตสาหกรรมการบินโชวะ จำกัด แผนกอสังหาริมทรัพย์
(โทร.) 042-543-9517 / (แฟกซ์) 042-543-9810