SHOWA-NO-MORI 昭島・昭和の森SHOWA-NO-MORI 昭島・昭和の森

นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อุตสาหกรรมการบินโชวะ จำกัด (จากนี้จะเรียกว่า "อุตสาหกรรมการบินโชวะ") เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และคำนึงถึงความสำคัญในหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า นอกเหนือจากรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังปฏิบัติตามการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพยายามป้องกันการรั่วไหล การใช้ผิดวัตถุประสงค์ และการแก้ไขปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมา

ข้อมูลส่วนบุคคลคือ

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่ช่วยในการระบุตัวตนของลูกค้า เช่น ที่อยู่ ชื่อนามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ซึ่งอุตสาหกรรมการบินโชวะได้รับทราบมาจากลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

อุตสาหกรรมการบินโชวะจะระบุจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและจะดำเนินการในระดับที่จำเป็นเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้

อุตสาหกรรมการบินโชวะจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อรับรองการติดต่อสอบถาม เป็นต้น หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่อุตสาหกรรมการบินโชวะ คุณอาจปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของตัวลูกค้าเอง อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้บางบริการในเว็บไซต์นี้ เนื่องจากขาดข้อมูลส่วนบุคคล
อุตสาหกรรมการบินโชวะยังบันทึกข้อมูล เช่น ประวัติการเข้าชมของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่บันทึกนี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดการและทิศทางในอนาคตเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ถือเป็นกฎพื้นฐานที่ใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลที่ระบุไว้อย่างชัดเจนให้กับลูกค้าเท่านั้น และจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

การกำกับดูแลบริษัทที่ว่าจ้าง

อุตสาหกรรมการบินโชวะอาจทำสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทว่าจ้างตามความจำเป็น การว่าจ้างบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบบริษัทว่าจ้างที่จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทว่าจ้างด้วย

การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

อุตสาหกรรมการบินโชวะจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่เข้าข่ายข้อต่อไปนี้

  • (1) ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
  • (2) กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทว่าจ้างและบริษัทพันธมิตร บริษัทในความร่วมมือที่ทำสัญญารักษาความลับกับอุตสาหกรรมการบินโชวะ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บที่ระบุไว้อย่างชัดเจนให้กับลูกค้า
  • (3) กรณีดัดแปลงข้อมูลให้อยู่ในลักษณะที่ระบุตัวตนของลูกค้าไม่ได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ
  • (4) กรณีต้องมอบข้อมูลตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลลงทะเบียน

โปรดส่งคำร้องมาที่นี่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และแก้ไขหรือลบเมื่อมีข้อผิดพลาด หลังจากที่สามารถยืนยันได้ว่าคำร้องดังกล่าวดำเนินการโดยลูกค้าที่เข้าข่าย บริษัทจะอนุมัติการเปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

มาตรการความปลอดภัย

บริษัทพยายามอย่างสุดกำลังในการจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย โดยใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอกอย่างไม่ถูกต้อง และการสูญเสีย การทำลาย การปลอมแปลง หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดติดต่อช่องทางปรึกษาตามด้านล่างนี้ หากมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้

รายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการแก้ไข ดังนั้นโปรดตรวจสอบอยู่เสมอ

ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หรือแฟกซ์ตามด้านล่างนี้

บริษัท อุตสาหกรรมการบินโชวะ จำกัด แผนกอสังหาริมทรัพย์
(โทร.) 042-543-9517 / (แฟกซ์) 042-543-9810