SHOWA-NO-MORI 昭島・昭和の森SHOWA-NO-MORI 昭島・昭和の森

บริษัท อุตสาหกรรมการบินโชวะ จำกัด ตั้งแต่ปีโชวะที่ 54
ได้พัฒนาพื้นที่ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีอากิชิมะที่ยังคงหลงเหลือธรรมชาติของมูซาชิโนะขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่า
“โชวะโนะโมริ (ป่ายุคโชวะ)”เพื่อสร้าง “เมืองสีเขียว”ที่มุ่งสู่การใกล้ชิดกับผู้คน ธรรมชาติ และท้องถิ่น

ติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หรือแฟกซ์ตามด้านล่างนี้

บริษัท อุตสาหกรรมการบินโชวะ จำกัด แผนกอสังหาริมทรัพย์
(โทร.) 042-543-9517 / (แฟกซ์) 042-543-9810